รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ความต้องการไม้สักจากสวนป่าเอกชนของโรงงานแปรรูปไม้ในกรุงเทพมหานคร
ผู้แต่ง นายเกษมสันต์ แสงสีหนาท
ปีที่เผยแพร่ 2550
รูปแบบการเผยแพร่ เลือก
บรรณานุกรม เกษมสันต์ แสงสีหนาท. 2550. ความต้องการไม้สักจากสวนป่าเอกชนของโรงงานแปรรูปไม้ในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง สัก
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การลงทุน/ผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจ
สรุปย่อบทความ

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ความต้องการใช้ไม้สักของกลุ่มประชากรโรงงานไม้แปรรูปโดยใช้เครื่องจักร เพื่อประดิษฐกรรมในกรุงเทพมหานคร ที่ขออนุญาตใช้ไม้สักจากสวนป่าเอกชน จากกองการอนุญาต กรมป่าไม้ จำนวน 23 ราย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจลง


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]