รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการไม้สักจากสวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ของอุตสาหกรรมไม้ ในจังหวัดแพร่
ผู้แต่ง นายไพโรจน์ สันป่าเป้า
ปีที่เผยแพร่ 2543
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม ไพโรจน์ สันป่าเป้า. 2553. ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการไม้สักจากสวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ของอุตสาหกรรมไม้ ในจังหวัดแพร่. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง สัก
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การลงทุน/ผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจ
สรุปย่อบทความ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ข้อมูลลักษณะความต้องการไม้สักจากสวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการไม้สักจากสวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้ในจังหวัดแพร่ จำนวน 90 ราย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสังคม


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]