รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง สิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจของเกษตรกรจากโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกสร้างสวนป่าไม้สัก : กรณีศึกษาอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้แต่ง นางสาวเบญจพร วิบูลย์พันธุ์
ปีที่เผยแพร่ 2543
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม เบญจพร วิบูลย์พันธุ์. 2543. สิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจของเกษตรกรจากโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกสร้างสวนป่าไม้สัก : กรณีศึกษาอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง สัก
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การลงทุน/ผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจ
สรุปย่อบทความ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกสร้างสวนป่าในท้องที่อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และเพื่อให้ทราบถึงผลตอบแทนสุทธิจากสิ่วจูงใจทางเศรษฐกิจแต่ละชนิด


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]