รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การประเมินค่าผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการปลูกสร้างสวนป่าไม้สักขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
ผู้แต่ง วีรวุฒิ ครุฑสุวรรณ
ปีที่เผยแพร่ 2543
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม วีรวุฒิ ครุฑสุวรรณ. 2543. การประเมินค่าผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการปลูกสร้างสวนป่าไม้สักขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง สัก
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การลงทุน/ผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจ
สรุปย่อบทความ

ในการหาระยะรอบหมุนเวียนที่เหมาะสมและผลตอบแทนจากการปลูกป่าจะต้องทราบถึงต้นทุนและรายได้ ต้นทุนในการดำเนินการปลูกสร้างสวนป่าประกอบด้วยต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรตั้งแต่ปีที่เริ่มปลูกจนถึงปีที่ตัด สำหรับรายได้ ได้แก่ รายได้จากการขายไม้


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]