รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์และสิ่งสนับสนุนอันจำเป็นในการปลูกป่าไม้สักของเกษตรกรรายย่อย จังหวัดเชียงใหม่
ผู้แต่ง อรพพรณ ประดิษฐ์
ปีที่เผยแพร่ 2554
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม อรพพรณ ประดิษฐ์. 2554. ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์และสิ่งสนับสนุนอันจำเป็นในการปลูกป่าไม้สักของเกษตรกรรายย่อย จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง สัก
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การลงทุน/ผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจ
สรุปย่อบทความ

การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ในการลงทุนปลูกป่าไม้สักของเกษตรกรรายย่อย จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อทราบถึงความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ในการลงทุนปลูกป่าไม้สักตามต้นทุนและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริง


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]