รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ลักษณะโครงสร้างและการเจริญเติบโตของป่าสักที่ผ่านการทำไม้มาแล้ว
ผู้แต่ง นายนิพนธ์ ตั้งธรรม
ปีที่เผยแพร่ 2514
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม นิพนธ์ ตั้งธรรม. 2514. ลักษณะโครงสร้างและการเจริญเติบโตของป่าสักที่ผ่านการทำไม้มาแล้ว. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง สัก
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การฟื้นฟูพื้นที่/การอนุรักษ์ดินและน้ำ
สรุปย่อบทความ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาเรื่องนี้ก็เพื่อ (๑) ทราบลักษณะโครงสร้างของป่าสักที่ผ่านการทำไม้มาแล้วในรูปของการกระจายของจำนวนต้นสักในขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระดับอกต่าง ๆ ในรูปเนื้อที่หน้าตัด และปริมาตรในแต่ละชั้นเส้นผ่าศูนย์กลางเพื่อเป็นบรรทัดฐานของป่าสักที่ผ่ารการทำไม้แล้วทั่วไป (๒) หาอัตราการเจริญเติบโตของไม้สักในแต่ละชั้้นเส้นผ่าศูนย์กลาง ตลอดจนของไม้สักทุกชั้นเส้นผ่าศูนย์กลางระดับอกในป่าที่ผ่านการทำไม้มาแล้ว และ (๓) หา ideal growing stock หรือ desirable growing stock เพื่อนำมาปรับปรุงสภาพป่าไม้สักที่ผ่านการทำไม้มาแล้วให้มีลักษณะการกระจายของสต๊อกไม้ในแต่ละชั้นขนาดให้ใกล้เคียงหรือคล้อยตามลักษณะโครงสร้างของป่าที่ควรเป็น อันจะเป็นแนวทางให้การการจัดการป่าไม้สักในอนาคตได้ผลผลิตสม่ำเสมอตลอดไป


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]