รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง แนวทางการปรับปรุงพันธุ์ไม้สักในประเทศไทย
ผู้แต่ง อภิชาติ ขาวสอาด, สมเกียรติ จันทร์ไพแสง
ปีที่เผยแพร่ 2535
รูปแบบการเผยแพร่ อื่นๆ
บรรณานุกรม อภิชาติ ขาวสอาด และ สมเกียรติ จันทร์ไพแสง. 2535. แนวทางการปรับปรุงพันธุ์ไม้สักในประเทศไทย, น. 83-99. ใน สัมมนา 50 ปี สวนสักห้วยทาก เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี 5-8 สิงหาคม 2535. กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, โรงแรมเวียงทอง จังหวัดลำปาง.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง สัก
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงพันธุ์/การคัดเลือกสายพันธุ์ สายต้น ถิ่นกำเนิด/การปรับปรุงคุณภาพกล้าไม้
สรุปย่อบทความ

การปรับปรุงพันธุ์ไม้สักในประเทศไทยสรุปได้เป็น 2 ลักษณะ คือ การปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์ในระยะสั้น (Short term programme) เน้นการผลิตเมล็ดพันธุ์หรือขยายพันธุ์ไม้สักพันธุ์ดีเพื่อแก้ปัญหาการปลูกสร้างสวนป่าในระยะสั้น


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง