รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การกักเก็บธาตุอาหารในมวลชีวภาพเหนือดิน และการคืนกลับธาตุอาหารในสวนป่าไม้โตเร็ว ที่ปลูกเพื่อผลิตพลังงานชีวมวล
ผู้แต่ง เอกพงษ์ ธนะวัติ, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ลดาวัลย์ พวงจิตร, บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ และ เกษม หฤทัยธนาสันติ์
ปีที่เผยแพร่ 2554
รูปแบบการเผยแพร่ รายงานการประชุม
บรรณานุกรม เอกพงษ์ ธนะวัติ, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ลดาวัลย์ พวงจิตร, บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ และ เกษม หฤทัยธนาสันติ์. 2554. การกักเก็บธาตุอาหารในมวลชีวภาพเหนือดิน และการคืนกลับธาตุอาหารในสวนป่าไม้โตเร็ว ที่ปลูกเพื่อผลิตพลังงานชีวมวล, น. 616-623. ใน การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 (สาขาพืช).สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, กรุงเทพฯ.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง กระถินณรงค์
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การเติบโต/ผลผลิต
การฟื้นฟูพื้นที่/การอนุรักษ์ดินและน้ำ
สรุปย่อบทความ

วางแผนทดลองแบบ CRD เพื่อเปรียบเทียบปริมาณการกักเก็บธาตุอาหารในมวลชีวภาพเหนือดิน และการคืนกลับธาตุอาหารของสวนป่าไม้โตเร็วอายุ 3 ปีที่ปลูกเพื่อผลิตพลังงานชีวมวล (ยูคาลิปตัส กระถินเทพณรงค์และกระถินยักษ์) ในแปลงสาธิตปลูกไม้โตเร็วเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า บริษัทสหโคเจนกบินทร์บุรีจํากัด อ.กบินทร์บุรีจ.ปราจีนบุรีโดยวางแปลงตัวอย่างหามวลชีวภาพเหนือดิน และวางกระบะรองรับซากพืช (Litter trap)เพื่อเก็บรวบรวมซากพืชทุก ๆ เดือนจนครบปี จากนั้นสุ่มตัวอย่างพืชและซากพืชไปวิเคราะห์ปริมาณธาต N, P, K, Ca ุและ Mg พบว่ากระถินเทพณรงค์มีปริมาณการกักเก็บธาตุอาหารในมวลชีวภาพเหนือดินสูงสุดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติโดยเฉพาะ N เท่ากับ 41.94 ตัน/เฮกตาร์ รองลงมาได้แก่ ยูคาลิปตัส และกระถินยักษ์ตามลําดับ ส่วนการคืนกลับธาตุอาหาร กระถินเทพณรงค์มีปริมาณการคืนกลับสุทธิของ N สูงสุดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 38.51ตัน/เฮกตาร์ รองลงมาได้แก่ กระถินยักษ์และยูคาลิปตัส ตามลําดับ


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]