รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การเข้ายึดครองของพันธุ์ไม้ดั้งเดิมตามธรรมชาติภายหลังการฟื้นฟู บริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
ผู้แต่ง นายไกรสิทธิ์ พาณิชย์สวย
ปีที่เผยแพร่ 2555
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม นายไกรสิทธิ์ พาณิชย์สวย. 2555. การเข้ายึดครองของพันธุ์ไม้ดั้งเดิมตามธรรมชาติภายหลังการฟื้นฟู บริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง กระถินณรงค์
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การฟื้นฟูพื้นที่/การอนุรักษ์ดินและน้ำ
สรุปย่อบทความ

การเข้ายึดครองของพันธุ์ไม้ดั้งเดิมตามธรรมชาติ ภายหลังการฟื้นฟู บริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมาได้ดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม 2553 ถึงเดือนสิงหาคม 2554 (รวม 1 ปี) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยแวดล้อม โครงสร้างป่าและองค์ประกอบของพรรณพืช การสืบต่อพันธุ์ของพันธุ์ไม้ดั้งเดิม และพลวัตป่า โดยการติดตามและวัดซ้ำพันธุ์ไม้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 2 เซนติเมตร ภายในแปลงตัวอย่างถาวรขนาด 1 เฮกแตร์ (100x 100 เมตร) ใน 3 พื้นที่ คือ ป่าดิบแล้ง สวนป่ากระถินณรงค์ และสวนป่ายูคาลิปตัส


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]