รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การนำเข้าและส่งออกไม้สักของประเทศไทย
ผู้แต่ง สุริยัน มูลสาร
ปีที่เผยแพร่ 2535
รูปแบบการเผยแพร่ อื่นๆ
บรรณานุกรม สุริยัน มูลสาร. 2535. การนำเข้าและส่งออกไม้สักของประเทศไทย, น. 260-278. ใน สัมมนา 50 ปี สวนสักห้วยทาก เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี 5-8 สิงหาคม 2535. กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, โรงแรมเวียงทอง จังหวัดลำปาง.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง สัก
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การลงทุน/ผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจ
สรุปย่อบทความ

ในอดีตประเทศไทยมีป่าไม้สักที่มีคณภาพดี และมีสภาพอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของโลก การส่งออกไม้สัก กล่าวได้ว่าเป็นสินค้าสำคัญในการทำรายได้สู่ประเทศและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตลอดมา


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]