รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การทดสอบชนิดและแหล่งเมล็ดของไม้สกุลอเคเซีย
ผู้แต่ง พรศักดิ์ มีแก้ว, บุญชุบ บุญทวี, บพิตร เกียรติวุฒินนท์ และ วิฑูรย์ เหลืองวิริยะแสง
ปีที่เผยแพร่ 2533
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม พรศักดิ์ มีแก้ว, บุญชุบ บุญทวี, บพิตร เกียรติวุฒินนท์ และ วิฑูรย์ เหลืองวิริยะแสง. 2533. การทดสอบชนิดและแหล่งเมล็ดของไม้สกุลอเคเซีย. วารสารวนศาสตร์ 9(1) : 23-35.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง กระถินณรงค์ กระถินเทพา
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงพันธุ์/การคัดเลือกสายพันธุ์ สายต้น ถิ่นกำเนิด/การปรับปรุงคุณภาพกล้าไม้
การเติบโต/ผลผลิต
สรุปย่อบทความ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้เพื่อคัดเลือกชนิดและแหล่งเมล็ดของไม้ในสกุลอะเคเซีย ที่มีการเจริญเติบโต ความสูงและเปอร์เซ็นต์การรอดตายสูง เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการส่งเสริมการปลูกสร้างสวนป่าต่อไป


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง