รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง วิธีการเก็บรักษาเมล็ดสักในระยะยาว
ผู้แต่ง วีระพงษ์ สวงโท
ปีที่เผยแพร่ 2535
รูปแบบการเผยแพร่ อื่นๆ
บรรณานุกรม วีระพงษ์ สวงโท. 2535. วิธีการเก็บรักษาเมล็ดสักในระยะยาว, น. 353-374. ใน สัมมนา 50 ปี สวนสักห้วยทาก เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี 5-8 สิงหาคม 2535. กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, โรงแรมเวียงทอง จังหวัดลำปาง.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง สัก
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงพันธุ์/การคัดเลือกสายพันธุ์ สายต้น ถิ่นกำเนิด/การปรับปรุงคุณภาพกล้าไม้
สรุปย่อบทความ

การทดลองศึกษาหาวิธีการเก็บรักษาเมล็ดสักระยะยาว (10 ปี) ของโครงการปรับปรุงพันธุ์ไม้สัก ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2525 โดยใชเเมล็ดสักที่เก็บจากป่าธรรมชาติ ท้องที่ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง และทำการเพาะทดลองหาอัตราการงอก ที่แปลงเพาะเมล็ดสักของสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าแม่ทะ 


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง