รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ทางการเงินของสวนป่าไม้สักรอบหมุนเวียน 25 ปี กรณีสวนป่าแม่ลี้ จังหวัดลำพูน
ผู้แต่ง กรภัทร์ ดำรงค์ไทย, สันต์ เกตุปราณีต, สันติ สุขสอาด
ปีที่เผยแพร่ 2542
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม กรภัทร์ ดำรงค์ไทย สันต์ เกตุปราณีต และ สันติ สุขสอาด. 2542. การวิเคราะห์ทางการเงินของสวนป่าไม้สักรอบหมุนเวียน 25 ปี กรณีสวนป่าแม่ลี้ จังหวัดลำพูน. วารสารวนศาสตร์ 18 (1) : 98-105.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง สัก
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การลงทุน/ผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจ
สรุปย่อบทความ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของสวนป่าไม้สักแม่ลี้ อำเภอแม่ลี้ จังหวัดลำพูน ที่มีรอบหมุนเวียน 25 ปี ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบผลตอบแทนในการปลูกสร้างสวนป่าระหว่างสวนป่าที่อยู่ในสภาพปกติ และที่เกิดความเสียหายเนื่องจากถูกหนอนผีเสื้อเจาะทำลายลำต้นของผลิตผล 3 รูปแบบ หรือ 6 กรณี


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]