รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดสักที่แช่กรดกำมะถัน ๕ เปอร์เซ็นต์ในเวลาต่างกัน
ผู้แต่ง ประสาน บำรุงราษฎร์
ปีที่เผยแพร่ 2507
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม ประสาน บำรุงราษฎร์. 2507. การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดสักที่แช่กรดกำมะถัน ๕ เปอร์เซ็นต์ในเวลาต่างกัน. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง สัก
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การขยายพันธุ์/การสืบต่อพันธุ์
สรุปย่อบทความ

จุดประสงค์ของการทดลองก็เพื่อจะทราบว่าเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดสักที่แช่กรดกำมะถันเข้มข้น ๕ เปอร์เซ็นต์นานต่าง ๆ กันจะแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร และใช้เวลานานเท่าไรจึงจะได้ผลดีที่สุดในการปรับปรุงการงอกของเมล็ดสักด้วยการแช่กรดกำมะถันในระดับความเข้มข้นดังกล่าวแล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับความงอกของเมล็ดสักครั้งต่อ ๆ ไป


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง