รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ในสวนสันติภาพ กรุงเทพมหานคร
ผู้แต่ง ถิรายุ เกลี้ยงสะอาด, ลดาวัลย์ พวงจิตร และ วาทินี สวนผกา
ปีที่เผยแพร่ 2563
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม รายุ เกลี้ยงสะอาด, ลดาวัลย์ พวงจิตร และ วาทินี สวนผกา. 2563. การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ในสวนสันติภาพ กรุงเทพมหานคร, ใน วารสารวนศาสตร์ไทย 39 (1) : 86-96
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง จามจุรี
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
การเติบโต/ผลผลิต
สรุปย่อบทความ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ในสวนสันติภาพ และศักยภาพการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของไม้ต้นในเขตเมือง รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการจัดการสวนสันติภาพเพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 62,090 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]