รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การเติบโตและลักษณะสังคมพืชที่ได้จากการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ในพื้นที่ผ่านการทำเหมืองแร่หินปูนเขาวง จังหวัดสระบุรี
ผู้แต่ง สคาร ทีจันทึก, รัชนู เกิดเชิดชู และ โชติรส พงษ์ปราโมทย์
ปีที่เผยแพร่ 2559
รูปแบบการเผยแพร่ รายงานการประชุม
บรรณานุกรม สคาร ทีจันทึก, รัชนู เกิดเชิดชู และ โชติรส พงษ์ปราโมทย์. 2559. การเติบโตและลักษณะสังคมพืชที่ได้จากการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ในพื้นที่ผ่านการทำเหมืองแร่หินปูนเขาวง จังหวัดสระบุรี, น. 169-176. ใน เอกสารประกอบการสัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 10. พิมพ์ครั้งที่ 1. ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ กรุงเทพฯ.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง จามจุรี
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การเติบโต/ผลผลิต
การฟื้นฟูพื้นที่/การอนุรักษ์ดินและน้ำ
สรุปย่อบทความ

แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]