รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การคัดเลือกสายพันธุ์ไรโซเบียมของไม้กระถินยักษ์
ผู้แต่ง นางสาวพรพรรณ จงสุขสันติกุล
ปีที่เผยแพร่ 2528
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม พรพรรณ จงสุขสันติกุล. 2528. การคัดเลือกสายพันธุ์ไรโซเบียมของไม้กระถินยักษ์. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง กระถินยักษ์
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงพันธุ์/การคัดเลือกสายพันธุ์ สายต้น ถิ่นกำเนิด/การปรับปรุงคุณภาพกล้าไม้
การปลูก
สรุปย่อบทความ

ในการทดสอบประสิทธิภาพของไรโซเบียมของไม้กระถินยักษ์ K 68 เพื่อคัดเลือกหาสายพันธุ์ไรโซเบียมที่เหมาะสมสำหรับการปลูกกระถินยักษ์ K 68 ในชุดดินโคราช และ ชุดดินน้ำพองนั้น ได้ทำการคัดเลือกหาสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพในนการตรึงไนโตรเจน ตั้งแต่ 60 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปจากเชื้อไรโซเบียม 26 สายพันธุ์ ซึ่งเป็นพวกเจริญเติบโตเร็วและผลิตกรด


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง