รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง อิทธิพลของการใส่ปุ๋ย, การให้แสง, และการให้น้ำในระดับต่างๆ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตต่อกล้ากระถินยักษ์
ผู้แต่ง วีวะ พุกจรูญ, สมาน รวยสูงเนิน
ปีที่เผยแพร่ 2524
รูปแบบการเผยแพร่ รายงาน
บรรณานุกรม วีวะ พุกจรูญ และ สมาน รวยสูงเนิน. 2524. บันทึกวิจัยเล่มที่ 1 ประจำปี 2524 อิทธิพลของการใส่ปุ๋ย, การให้แสง, และการให้น้ำในระดับต่างๆ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตต่อกล้ากระถินยักษ์ ธันวาคม 2524. 25 หน้า.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง กระถินยักษ์
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อต้องการทราบถึงผลการใส่ปุ๋ย ให้แสง และให้น้ำ ในระดับต่าง ๆ ว่าจะมีผลต่อกล้ากระถินยักษ์อย่างไร เพื่อใช้เป็นแนวทางที่จะหาวิธีการที่มีประสิทธิผลในการเพาะชำกล้ากระถินยักษ์ต่อไป


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]