รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง อิทธิพลของปุ๋ย การถางวัชพืช และระยะปลูกต่อผลผลิต เมล็ดไม้กระถินยักษ์
ผู้แต่ง นิตย์ โกมาสถิตย์, พิศาล วสุวานิช, สุดารัตน์ งามขจรวิวัฒน์
ปีที่เผยแพร่ 2531
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม นิตย์ โกมาสถิตย์, พิศาล วสุวานิช และ สุดารัตน์ งามขจรวิวัฒน์. 2531. อิทธิพลของปุ๋ย การถางวัชพืช และระยะปลูกต่อผลผลิต เมล็ดไม้กระถินยักษ์. วารสารวนศาสตร์ 7 : 18-27.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง กระถินยักษ์
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

การศึกษาอิทธิพลของปุ๋ย การถางวัชพืช และระยะปลูกต่อผลผลิตเมล็ดไม้กระถินยักษ์ได้ดำเนินการวิจัยที่แปลงทดลองภาคสนามของศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ป่าอาเซี่ยน-แคนาดา ท้องที่ตำบลหมูสี อำเภอผากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลผลิตเมล็ดภายในแปลงทดลองไม้กระถินยักษ์หลังจากทดลองใส่ปุ๋ย การถางวัชพืช และใช้ระยะปลูกต่าง ๆ กัน


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]