รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การแปรผันระหว่างสายต้นของการเจริญเติบโตและลักษณะเชิงหน้าที่บางประการของใบกระถินลูกผสม ณ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้แต่ง ธนาภา เทพชาตรี , สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ และ มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์
ปีที่เผยแพร่ 2561
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม ธนาภา เทพชาตรี, สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ และ มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์. 2561. การแปรผันระหว่างสายต้นของการเติบโตและลักษณะเชิงหน้าที่บางประการของใบกระถินลูกผสม ณ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวนศาสตร์ 37(1), 84-95.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง กระถินลูกผสม
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงพันธุ์/การคัดเลือกสายพันธุ์ สายต้น ถิ่นกำเนิด/การปรับปรุงคุณภาพกล้าไม้
สรุปย่อบทความ

งานวิจัยชิ้นนี้จะแสดงให้เห็นถึงการแปรผันระหว่างสายต้น และการตอบสนองต่อพื้นที่ที่ต่างกันของแต่ละสายต้น ดังนั้นการคัดเลือกสายต้นสำหรับการปลูกสวนป่าจำเป็นต้องคำนึงให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ด้วย


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 29,928 ครั้ง