รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินและเศรษฐกิจของโครงการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลโดยใช้กระถินยักษ์เป็นเชื้อเพลิง
ผู้แต่ง นางสาวพัสตราภรณ์ วรรณอาภา
ปีที่เผยแพร่ 2553
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม พัสตราภรณ์ วรรณอาภา. 2553. การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินและเศรษฐกิจของโครงการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลโดยใช้กระถินยักษ์เป็นเชื้อเพลิง. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง กระถินยักษ์
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การลงทุน/ผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจ
สรุปย่อบทความ

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของชีวมวลและการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลด้วยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น 2.) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินและเศรษฐกิจของโครงการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลโดยใช้กระถินยักษ์เป็นเชื้อเพลิง 3.) เพื่อทำการทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนของโครงการ 2 ด้าน คือ การทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนด้านต้นทุนและการทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนด้านผลประโยชน์ ทำการศึกษาภายใต้โครงการ 20 ปี เริ่มตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2573 โดยการศึกษาครั้งนี้วิเคราะห์ถึงความคุ้มค่าทางด้านการเงินของโครงการทางด้านมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) และอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) โดยใช้อัตราคิดลดร้อยละ 7.74


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]