รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินในการผลิตกระถินยักษ์กับมันสำปะหลังของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกบินทร์บุรี จำกัด
ผู้แต่ง นายอุดมศักดิ์ จันทรา
ปีที่เผยแพร่ 2551
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม อุดมศักดิ์ จันทรา. 2551. การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินในการผลิตกระถินยักษ์กับมันสำปะหลังของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกบินทร์บุรี จำกัด. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง กระถินยักษ์
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การลงทุน/ผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจ
สรุปย่อบทความ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้คือ 1.) เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินในการผลิตกระถินยักษ์ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกบินทร์บุรี จำกัด 2.) เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินในการผลิตมันสำปะหลังของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกบินทร์บุรี จำกัด 3.) เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินในการผลิตกระถินยักษ์กับมันสำปะหลังขอองสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกบินทร์บุรี จำกัด โดยกำหนดโครงการเท่ากับ 10 ปี และใช้อัตราคิดลดร้อยละ 12


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]