รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกกระถินยักษ์เป็นเชื้อเพลิงโรงไฟฟ้าชีวมวล ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้แต่ง นายดุสิต สุวรรณ์
ปีที่เผยแพร่ 2559
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม ดุสิต สุวรรณ์. 2559. การศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกกระถินยักษ์เป็นเชื้อเพลิงโรงไฟฟ้าชีวมวล ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง กระถินยักษ์
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การลงทุน/ผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจ
สรุปย่อบทความ

การศึกษามีวัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อ (1) สำรวจสภาพทั่วไปของการปลูกกระถินยักษ์ เพื่อนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าชีวมวล (2) ศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคของโครงการปลูกกระถินยักษ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล (3) วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน และ (4) ทดสอบความสามารถในการรับความเปลี่ยนแปลงของโครงการลงทุนปลูกกระถินยักษ์ เป็นเชื้อเพลิงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การศึกษาใช้ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณืเชิงลึก และการจัดสนทนากลุ่ม ข้อมูลทุติยภูมิ ได้จากการรวบรวมข้อมูลจากวารสาร หนังสือ และเวปไซต์ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลทั้งหมดถูกนำมาวิเคราะห์เชิงพรรณาและเชิงปริมาณ เครื่องมือทางการเงินที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนภายใน และอัตราผลตอบแทนภายในที่มีการปรับค่าแล้ว ดัชนีความสามารถในการทำกำไร และการทดสอบค่าความแปรเปลี่ยน


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 62,090 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]