รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การสะสมและการสลายตัวของเศษซากพืชของสวนป่าไม้กระถินยักษ์
ผู้แต่ง วารินทร์ จิระสุขทวีกุล, สุพจน์ เจริญสุข, วีระ พุกจรูญ
ปีที่เผยแพร่ 2531
รูปแบบการเผยแพร่ รายงาน
บรรณานุกรม วารินทร์ จิระสุขทวีกุล, สุพจน์ เจริญสุข และ วีระ พุกจรูญ. 2531. บันทึกวิจัย ประจำปี 2531 การสะสมและการสลายตัวของเศษซากพืชของสวนป่าไม้กระถินยักษ์. 13 หน้า.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง กระถินยักษ์
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การฟื้นฟูพื้นที่/การอนุรักษ์ดินและน้ำ
สรุปย่อบทความ

การศึกษาการร่วงหล่นและการผุสลายขของเศษซากพืชของสวนป่าไม้กระถินยักษ์ก็เพื่อให้ทราบถึงปริมาณการร่วงหล่นในช่วงเวลาต่าง ๆ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการร่วงหล่นและอัตราการสลายตัวในแต่ละปี เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาการนำไม้กระถินยักษ์ไปใช้ในการปลูกป่าปรับปรุงต้นน้ำต่อไป


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]