รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การทดแทนสังคมพืชภายหลังการฟื้นฟูพื้นที่ป่าด้วยกระถินยักษ์ (Leucaena leucocephala(Lam.) de Wit) บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่ามวกเหล็ก-ทับกวาง แปลง 1 อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ผู้แต่ง นายคมสันต์ ใจยะสุข
ปีที่เผยแพร่ 2559
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม คมสันต์ ใจยะสุข. 2559. การทดแทนสังคมพืชภายหลังการฟื้นฟูพื้นที่ป่าด้วยกระถินยักษ์ (Leucaena leucocephala(Lam.) de Wit) บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่ามวกเหล็ก-ทับกวาง แปลง 1 อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง กระถินยักษ์
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การฟื้นฟูพื้นที่/การอนุรักษ์ดินและน้ำ
สรุปย่อบทความ

การศึกษาการทดแทนสังคมพืชภายหลังการฟื้นฟูพื้นที่ป่าด้วยกระถินยักษ์ (Leucaena leucocephala(Lam.) de Wit) บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่ามวกเหล็ก-ทับกวาง แปลง 1 อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างป่าและองค์ประกอบพรรณไม้ป่าฟื้นฟูด้วยกระถินยักษ์และเรียบเทียบการทดแทนตามธรรมชาติระหว่างป่าฟื้นฟูด้วยการปลูกกระถินยักษ์กับป่าธรรมชาติดั้งเดิมของพื้นที่ ภายหลังฟื้นฟูตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 (ระยะเวลา 28 ปี)


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]