รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ปริมาณน้ำฝนที่ถูกสกัดกั้นโดยเรือนยอดของไม้กระถินยักษ์ บริเวณสถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำป่าสัก จ.เพชรบูรณ์
ผู้แต่ง สมชาย อ่อนอาษา
ปีที่เผยแพร่ 2538
รูปแบบการเผยแพร่ รายงาน
บรรณานุกรม สมชาย อ่อนอาษา. 2538. ปริมาณน้ำฝนที่ถูกสกัดกั้นโดยเรือนยอดของไม้กระถินยักษ์ บริเวณสถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำป่าสัก จ.เพชรบูรณ์. 13 หน้า.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง กระถินยักษ์
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การฟื้นฟูพื้นที่/การอนุรักษ์ดินและน้ำ
สรุปย่อบทความ

การศึกษาปริมาณน้ำฝนที่ถูกสกัดกั้นโดยเรือนยอดของไม้กระถินยักษ์อายุ 5 ปี บริเวณสถานีวิจัยลุ่มน้ำป่าสัก จ.เพชรบูรณ์ พบว่า น้ำฝนที่ตกลงมาจะถูกสกัดกั้นโดยเรือนยอดเป็นน้ำพืชยึด ประมาณ 26.06 เปอร์เซ็นต์ โดยเป็นน้ำฝนที่ตกผ่านเรือนยอดหรือน้ำพืชหยดประมาณ 72.52 เปอร์เซ็นต์ และเป็นน้ำตามลำต้น 1.42 เปอร์เซ็นต์ เมื่อมีปริมาณน้ำฝนตกเพิ่มขึ้น ปริมาณน้ำพืชยึดจะมีค่าลดลง ส่วนพืชหยดและน้ำตามลำต้นจจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณน้ำฝน

ปริมาณน้ำพืชยึดทีค่าสูงจึงไม่เหมาะสำหรับการปลูกเพื่อการอนุรักษ์น้ำ เพราะจะมีปริมาณน้ำที่สูญเสียไปจากพื้นที่ลุ่มน้ำสูง เนื่องจากเรือนยอดของไม้กระถินยักษ์มีความแน่นทึบทำให้น้ำฝนถูกดูดยึดและติดค้างบนเรือนยอดของต้นไม้ได้มาก แต่จะเหมาะสำหรับการปลูกเพื่อการอนุรักษ์ดิน เพราะไม้กระถินยักษ์จะช่วยลดปริมาณน้ำฝนที่ตกกระทบพื้นดินโดยตรง ทำให้การล้างพังทลายของดินลดน้อยลง


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]