รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ผลผลิตขั้นปฐมภูมิสุทธิของพันธุ์ไม้ห้าชนิด และการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินภายหลังการปลูก 30 เดือน
ผู้แต่ง สรายุทธ บุณยะเวชชีวิน, บุญฤทธิ์ ภูริยากร
ปีที่เผยแพร่ 2527
รูปแบบการเผยแพร่ รายงาน
บรรณานุกรม สรายุทธ บุณยะเวชชีวิน และ บุญฤทธิ์ ภูริยากร. 2527. เอกสารเสนอต่อที่ประชุมการป่าไม้ ประจำปี 2527 ผลผลิตขั้นปฐมภูมิสุทธิของพันธุ์ไม้ห้าชนิด และการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินภายหลังการปลูก 30 เดือน 19-23 พ.ย. 27. 165 หน้า.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง กระถินยักษ์ ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การฟื้นฟูพื้นที่/การอนุรักษ์ดินและน้ำ
สรุปย่อบทความ

ผลผลิตขั้นปฐมภูมืสุทธิ ผลผลิตซากพืช ผลผลิตไม้ฟืนของกระถินยักษ์ ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ขี้เหล็ก สะเดา และกระถินณรงค์ และการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินภายหลังการปลูก 30 เดือน ทำการศึกษาจากแปลงทดลองปลูกพันธุ์ไม้เพื่อพลังงาน ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]