รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ผลผลิตขั้นปฐมภูมิสุทธิของพันธุ์ไม้ห้าชนิด และการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินภายหลังการปลูก 30 เดือน
ผู้แต่ง สรายุทธ บุณยะเวชชีวิน, บุญฤทธิ์ ภูริยากร
ปีที่เผยแพร่ 2527
รูปแบบการเผยแพร่ รายงาน
บรรณานุกรม สรายุทธ บุณยะเวชชีวิน และ บุญฤทธิ์ ภูริยากร. 2527. เอกสารเสนอต่อที่ประชุมการป่าไม้ ประจำปี 2527 ผลผลิตขั้นปฐมภูมิสุทธิของพันธุ์ไม้ห้าชนิด และการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินภายหลังการปลูก 30 เดือน 19-23 พ.ย. 27. 165 หน้า.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง กระถินยักษ์ ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การฟื้นฟูพื้นที่/การอนุรักษ์ดินและน้ำ
สรุปย่อบทความ

ผลผลิตขั้นปฐมภูมืสุทธิ ผลผลิตซากพืช ผลผลิตไม้ฟืนของกระถินยักษ์ ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ขี้เหล็ก สะเดา และกระถินณรงค์ และการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินภายหลังการปลูก 30 เดือน ทำการศึกษาจากแปลงทดลองปลูกพันธุ์ไม้เพื่อพลังงาน ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง