รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง สมบัติดินภายหลังการฟื้นฟูพื้นที่เขาหินปูนโดยใช้ไม้กระถินยักษ์ บริเวณโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่เขานางพันธุรัต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
ผู้แต่ง นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร
ปีที่เผยแพร่ 2550
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม ชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร. 2550. สมบัติดินภายหลังการฟื้นฟูพื้นที่เขาหินปูนโดยใช้ไม้กระถินยักษ์ บริเวณโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่เขานางพันธุรัต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง กระถินยักษ์
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การฟื้นฟูพื้นที่/การอนุรักษ์ดินและน้ำ
สรุปย่อบทความ

การศึกษาสมบัติดินภายหลังการฟื้นฟูพื้นที่เขาหินปูนโดยใช้ไม้กระถินยักษ์ บริเวณโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่เขานางพันธุรัต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี โดยแบ่งออกเป็น 2 พื้นที่ คือ พื้นที่ที่มีการปลูกและไม่มีการปลูกไม้กระถินยักษ์ โดยวางแผนการเก็บตัวอย่างโดยวิธี systematic random sampling เก็บตัวอย่างดิน ที่ระดับความลึก 0-5 เซนติเมตร และ 5-15 เซนติเมตร ในแต่ละชั้นเก็บตัวอย่างทั้งแบบ undisturbed soil sample และ disturbed soil sample เพื่อวิเคราะห์หาสมบัติดินทางกายภาพและทางเคมี และวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติโดยการวิเคราะห์แบบ t-test โดยวิธี group comparison


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]