รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การฟื้นฟูต้นฉำฉา ถนนสายวัฒนธรรมเชียงใหม่- สันกำแพง เชียงใหม่
ผู้แต่ง บรรจง สมบูรณ์ชัย และ ปรัชมาศ ลัญชานนท์
ปีที่เผยแพร่ 2556
รูปแบบการเผยแพร่ รายงานการประชุม
บรรณานุกรม บรรจง สมบูรณ์ชัย และ ปรัชมาศ ลัญชานนท์. 2556. การฟื้นฟูต้นฉำฉา ถนนสายวัฒนธรรมเชียงใหม่- สันกำแพง เชียงใหม่, น. 193-210. ใน รายงานการประชุมทางวิชาการภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง จามจุรี
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
การฟื้นฟูพื้นที่/การอนุรักษ์ดินและน้ำ
สรุปย่อบทความ

แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง