รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การฟื้นฟูต้นฉำฉา ถนนสายวัฒนธรรมเชียงใหม่- สันกำแพง เชียงใหม่
ผู้แต่ง บรรจง สมบูรณ์ชัย และ ปรัชมาศ ลัญชานนท์
ปีที่เผยแพร่ 2556
รูปแบบการเผยแพร่ รายงานการประชุม
บรรณานุกรม บรรจง สมบูรณ์ชัย และ ปรัชมาศ ลัญชานนท์. 2556. การฟื้นฟูต้นฉำฉา ถนนสายวัฒนธรรมเชียงใหม่- สันกำแพง เชียงใหม่, น. 193-210. ใน รายงานการประชุมทางวิชาการภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง จามจุรี
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
การฟื้นฟูพื้นที่/การอนุรักษ์ดินและน้ำ
สรุปย่อบทความ

แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]