รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การย่อยสลายของซากพืชในสวนป่าไม้โตเร็วที่ปลูกเพื่อผลิตพลังงานชีวมวล
ผู้แต่ง เอกพงษ์ ธนะวัติ, ลดาวัลย์ พวงจิตร, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เทพา ผุดผ่อง, ยุทธนา บรรจง, เกษม หฤทัยธนาสันติ์ และ วนิดา อาจกล้า
ปีที่เผยแพร่ 2556
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม เอกพงษ์ ธนะวัติ, ลดาวัลย์ พวงจิตร, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เทพา ผุดผ่อง, ยุทธนา บรรจง, เกษม หฤทัยธนาสันติ์ และ วนิดา อาจกล้า. 2556. การย่อยสลายของซากพืชในสวนป่าไม้โตเร็วที่ปลูกเพื่อผลิตพลังงานชีวมวล. ข่าวสารเกษตรศาสตร์ 58(2), 65-78.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง กระถินลูกผสม
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การฟื้นฟูพื้นที่/การอนุรักษ์ดินและน้ำ
สรุปย่อบทความ

การศึกษาการย่อยสลายของซากพืชในสวนป่าไม้โตเร็วที่ปลุกเพื่อผลิตพลังงานชีวมวล มีวัตถุประสงงค์เพื่อเปรียบเทียบการย่อยสลายและปลดปล่อยธาตุอาหารคืนกลับสู่ดินในสวนป่าไม้โตเร็วอายุ 3 ปี ที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์ด้านพลังงาน ได้แก่ ยูคาลิปตัส คามาลดูเอนซีส กระถินเพพณรงค์ และกระถินยักษ์ ณ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]