รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ผลผลิต และผลตอบแทนทางด้านการเงินของการปลุกป่าในทางอุตสาหกรรม: กรณีศึกษา การปลุกสร้างสวนป่าไม้ยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิส และกระถินเทพาที่สวนป่าลาดกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้แต่ง เลา มัว
ปีที่เผยแพร่ 2549
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม เลา มัว. 2549. การวิเคราะห์ผลผลิต และผลตอบแทนทางด้านการเงินของการปลุกป่าในทางอุตสาหกรรม: กรณีศึกษา การปลุกสร้างสวนป่าไม้ยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิส และกระถินเทพาที่สวนป่าลาดกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา. วิทยานิพนธืปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง กระถินเทพา ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การลงทุน/ผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจ
สรุปย่อบทความ

วัตถุประสงคืของกาารศึกษาเพื่อวิเคราะห์ผลผลิต และผลตอบแทนทางด้านการเงินของการปลูกสร้างสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส และไม้กระถินเทพา อายุ 5 ปี ที่มีระยะปลูก 2x3 และ 1x4 เมตร ของบริษัทไม้อัดไทยจำกัด พื้นที่ศึกษาสวนป่าลาดกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]