รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง อิทธิพลของช่วงเวลาการตัดฟันต่ออัตราการแตกหน่อและคุณภาพของหน่อกระถินยักษ์ (Leaceana leucocephala) ที่ปลูกเป็นสวนป่าพลังงาน
ผู้แต่ง ยุทธนา บรรจง, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, เทพา ผุดผ่อง, เอกพงษ์ ธนะวัติ, วนิดา อาจกล้า, จุฬารัตน์ บุตกิจ, ณัฎฐ์สิริ ลักษณะอารีย์ และ สุวันดี ทองทั้งห้า
ปีที่เผยแพร่ 2556
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม ยุทธนา บรรจง, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, เทพา ผุดผ่อง, เอกพงษ์ ธนะวัติ, วนิดา อาจกล้า, จุฬารัตน์ บุตกิจ, ณัฎฐ์สิริ ลักษณะอารีย์ และ สุวันดี ทองทั้งห้า. 2556. อิทธิพลของช่วงเวลาการตัดฟันต่ออัตราการแตกหน่อและคุณภาพของหน่อกระถินยักษ์ (Leaceana leucocephala) ที่ปลูกเป็นสวนป่าพลังงาน. ข่าวสารเกษตรศาสตร์ 58 (1): 57-67.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง กระถินยักษ์
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การตัดฟันและขนส่ง
สรุปย่อบทความ

วางแผนการทดลองแบบ RCBD ประกอบด้วยสิ่งทดลองที่เป็นช่วงเวลาการตัดฟันจำนวน 6 ช่วงเวลา ทำการตัดฟันต้นกระถินยักษ์แต่ละช่วงเวลาจำนวน 3 แปลงทดลอง ในสวนป่ากระถินยักษ์ (var. Taramba) ของบริษัทสหโคเจน กรีน จำกัด ที่ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว หลังการตัดฟันเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตจนหน่อมีอายุ 1 ปี


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 62,090 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]