รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของสวนป่าพลังงาน สถานีพลังงานชีวมวลชุมชนนาหว้า ตำบลนาหว้า อำเภอภุเวียง จังหวัดขอนแก่น
ผู้แต่ง พัณบงกช ปาณมาลา
ปีที่เผยแพร่ 2559
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม พัณบงกช ปาณมาลา. 2559. การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของสวนป่าพลังงาน สถานีพลังงานชีวมวลชุมชนนาหว้า ตำบลนาหว้า อำเภอภุเวียง จังหวัดขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การลงทุน/ผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจ
สรุปย่อบทความ

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการสวนป่าพลังงานที่เหมาะสมใช้ได้ให้เพียงพอสำหรับสถานีพลังงานชีวมวลชุมชน เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนทางด้านการเงินของการลงทุน และแนวทางในการบริหารจัดการสวนป่าพลังงานจากพื้นที่จะตั้งสถานีพลังงานชีวมวลชุมชนในรอบระยะรัศมี 30 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด 15 อำเภอ 79 ตำบล นอกจากนี้ยังได้ศึกษาวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินและความอ่อนไหวที่มีผลต่อการลงทุน ด้วย NPV, B/C ratio, IRR และ SVT(SVTb,SVTc)


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 62,090 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]