รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การคัดเลือกสายต้นยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิสทนเค็ม โดยวิธีปลูกในสารละลายธาตุอาหาร
ผู้แต่ง นางสาวมาลัยพร มาแก้ว
ปีที่เผยแพร่ 2548
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม มาลัยพร มาแก้ว. 2548. การคัดเลือกสายต้นยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิสทนเค็ม โดยวิธีปลูกในสารละลายธาตุอาหาร. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงพันธุ์/การคัดเลือกสายพันธุ์ สายต้น ถิ่นกำเนิด/การปรับปรุงคุณภาพกล้าไม้
การปลูก
สรุปย่อบทความ

การคัดเลือกยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกยูคาลิปตัสสายต้นทนเค็มในระยะกล้า โดยทำการศึกษากับกล้าไม้ จำนวน 5 สายต้น ได้แก่ SF7, SF8, SF11, SF12 และ SK ที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหาร และเพาะเลี้ยงในเรือนทดลอง โดยปรับความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) เป็น 0, 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 % 


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง