รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ความผันแปรของการเจริญเติบโต ปริมาณไนโตรเจนในใบ และ stomatal conductance ของไม้กระถินณรงค์จากต่างถิ่นกำเนิด
ผู้แต่ง ปริชาติ โรจนเมธากุล
ปีที่เผยแพร่ 2541
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม ปริชาติ โรจนเมธากุล. 2541. ความผันแปรของการเจริญเติบโต ปริมาณไนโตรเจนในใบ และ stomatal conductance ของไม้กระถินณรงค์จากต่างถิ่นกำเนิด. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง กระถินณรงค์
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การตัดฟันและขนส่ง
สรุปย่อบทความ

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมและพื้นที่ปลูกของลักษณะการเจริญเติบโต พื้นที่ปิวใบทั้งหมดของเรือนยอด ปริมาณไนโตรเจนในใบ และ stomatal conductance ของกระถินณรงค์เมื่ออายุ 6 และ 7 ปี


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 29,928 ครั้ง