รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การตรวจสอบยูคาลิปตัสด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอและการถ่ายยีน HAL2 เข้าสู่ยูคาลิปตสลูกผสม Eucalyptus camaldulensis x E. tereticornis
ผู้แต่ง นางนฤมล ธนานันต์
ปีที่เผยแพร่ 2547
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม นฤมล ธนานันต์. 2547. การตรวจสอบยูคาลิปตัสด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอและการถ่ายยีน HAL2 เข้าสู่ยูคาลิปตสลูกผสม Eucalyptus camaldulensis x E. Tereticornis. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงพันธุ์/การคัดเลือกสายพันธุ์ สายต้น ถิ่นกำเนิด/การปรับปรุงคุณภาพกล้าไม้
สรุปย่อบทความ

การสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอของยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิส ยูคาลิปตัสเทเรทิคอร์นิส และยูคาลิปตัสลูกผสมระหว่างสปีชีส์ทั้งสองโดยใช้เทคนิคการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอด้วยไพรเมอร์สำหรับไมโครซาเทลไลท์ เอเอฟแอลพี และเอสอาร์เอพี พบว่าทั้ง 3 เทคนิคสามารถสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอที่จำเพาะกับยูคาลิปตัสได้ทุกตัวอย่าง เมื่อโคลนแถบดีเอ็นเอที่แตกต่างกัน นำไปหาลำดับเบส และสังเคราะห์ไพรเมอร์สำหรับเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอเป้าหมาย


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง