รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การถ่ายยีน antisense LIM เข้าสู่ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส
ผู้แต่ง นายสุบิน หินจันทร์
ปีที่เผยแพร่ 2553
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม สุบิน หินจันทร์. 2553. การถ่ายยีน antisense LIM เข้าสู่ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงพันธุ์/การคัดเลือกสายพันธุ์ สายต้น ถิ่นกำเนิด/การปรับปรุงคุณภาพกล้าไม้
สรุปย่อบทความ

LIM เป็นโปรตีนที่ควบคุมการถอดรหัสของยีนในกระบวนการสังเคราะห์ลิกนินโดยเข้าไปจับนส่วนของโปรโมเตอร์ PAL Box Domain บางส่วนของยีน LIM ได้โคลนจากยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส และถ่ายยีนแบบ antisense เข้าสู่ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส สายพันธุ์ดีเพื่อตรวจสอบหน้าที่ของยีน


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง