รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การแปรผันทางลักษณะสันฐานวิทยาและการเติบโตของยูคาลิปตัสยูโรฟิลลา จำนวน 45 สายพันธุ์ ณ สวนป่าลาดกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้แต่ง นางสาวปัทมา ทรัพย์วิไล
ปีที่เผยแพร่ 2559
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม ปัทมา ทรัพย์วิไล. 2559. การแปรผันทางลักษณะสันฐานวิทยาและการเติบโตของยูคาลิปตัสยูโรฟิลลา จำนวน 45 สายพันธุ์ ณ สวนป่าลาดกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงพันธุ์/การคัดเลือกสายพันธุ์ สายต้น ถิ่นกำเนิด/การปรับปรุงคุณภาพกล้าไม้
สรุปย่อบทความ

การแปรผันทางลักษณะสันฐานวิทยาและการเติบโตของยูคาลิปตัสยูโรฟิลลา จำนวน 45 สายพันธุ์ ณ สวนป่าลาดกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะที่ใช้จำแนกสายพันธุ์ และลักษณเฉพาะทางสัณฐานวิทยของยูคาลิปตัส ยูโรฟิลลา ในระยะกล้า และการเติบโตของกล้าไม้อายุ 1 ปี โดยอาศัยรายละเอียดในการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ของกองคุมครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับใช้ในการพัฒนาให้มีคุณภาพในอนาคต


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง