รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง โครงการสร้างป่ากระถินเทพาเพื่อปรับปรุงดินทรายในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระรัตนนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ผู้แต่ง ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์
ปีที่เผยแพร่ 2559
รูปแบบการเผยแพร่ รายงาน
บรรณานุกรม ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์. 2559. โครงการสร้างป่ากระถินเทพาเพื่อปรับปรุงดินทรายในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระรัตนนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร : รายงานผลโครงการบริการวอชาการ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ชุมพร.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง กระถินเทพา
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การฟื้นฟูพื้นที่/การอนุรักษ์ดินและน้ำ
สรุปย่อบทความ

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อปรับปรุงคุณภาพดินทรายภายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 62,090 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]