รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ลูกผสมยูคาลิปตัสโดยใช้ลักษณะภายนอกและการเจริญเติบโต
ผู้แต่ง สมคิด สิริพัฒนดิลก และ สุธีร์ ดวงใจ
ปีที่เผยแพร่ 2548
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม สมคิด สิริพัฒนดิลก และ สุธีร์ ดวงใจ. 2548. การวิเคราะห์ลูกผสมยูคาลิปตัสโดยใช้ลักษณะภายนอกและการเจริญเติบโต. วารสารวนศาสตร์ 24: 1-12.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงพันธุ์/การคัดเลือกสายพันธุ์ สายต้น ถิ่นกำเนิด/การปรับปรุงคุณภาพกล้าไม้
สรุปย่อบทความ

การวิเคราะห์ลูกผสมยูคาลิปตัส ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลจากแปลงปลูกทดสอบลูกผสมยูคาลิปตัส ที่สวนป่าคลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

 


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง