รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การสร้างเครื่องหมายดีเอ็นเอด้วยวิธี Sequence-tagged site เพื่อตรวจสอบสายต้นยูคาลิปตัสที่ต้านทานและอ่อนแอต่อเชื้อรา Cryptosporiopsis eucalypti
ผู้แต่ง นายยุทธนา สิงห์ชะฎา
ปีที่เผยแพร่ 2549
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม ยุทธนา สิงห์ชะฎา. 2549. การสร้างเครื่องหมายดีเอ็นเอด้วยวิธี Sequence-tagged site เพื่อตรวจสอบสายต้นยูคาลิปตัสที่ต้านทานและอ่อนแอต่อเชื้อรา Cryptosporiopsis eucalypti. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงพันธุ์/การคัดเลือกสายพันธุ์ สายต้น ถิ่นกำเนิด/การปรับปรุงคุณภาพกล้าไม้
สรุปย่อบทความ

วัตถุประสงค์ของการทำวิจัยเรื่องนี้ คือ เพื่อคัดเลือกสายต้นยูคาลิปตัสที่ต้านทานหรืออ่อนแอต่อเชื้อรา Cryptosporiopsis eucalypti ซึ่งเป็นสาหตุของโรคใบจุดและใบไหม้ และเพื่อหาเครื่องหมายดีเอ็นเอชนิด sequence-tagged site ที่ใช้ตรวจสอบสายต้นยูคาลิปตัสที่ต้านทานหรืออ่อนแอต่อเชื้อรา Cryptosporiopsis eucalypti


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง