รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ผลของความหนาแน่นต่อผลผลิตของสวนป่าไม้กระถินณรงค์
ผู้แต่ง บพิตร เกียรติวุฒนนท์
ปีที่เผยแพร่ 2528
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม บพิตร เกียรติวุฒนนท์. 2528. ผลของความหนาแน่นต่อผลผลิตของสวนป่าไม้กระถินณรงค์. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง กระถินณรงค์
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

การศึกษาผลของความหนาแน่นนต่อผลผลิตของสวนป่าไม้กระถินณรงค์ ดำเนินการทดลองที่แปลงวิจัยและสาธิตการจัดการพื้นที่โดยระบบวนเกษตร อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ แปลงทดลองปลูกไม้กระถินณรงค์ประกอบด้วยแปลงของหมู่ไม้ความหนาแน่นต่างกัน คือ 1,250 ต้น/เฮกแตร์, 625 ต้น/เฮกแตร์, 417 ต้น/เฮกแตร์ และ 278 ต้น/เฮกแตร์ 


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]