รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การทดสอบไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิสรุ่นที่สอง บริเวณสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ผู้แต่ง นางสาวสุณิส ยอดนาม
ปีที่เผยแพร่ 2552
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม สุณิส ยอดนาม. 2552. การทดสอบไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิสรุ่นที่สอง บริเวณสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การขยายพันธุ์/การสืบต่อพันธุ์
สรุปย่อบทความ

งานวิจัยชิ้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อวิเคราะห์และประเมินการเติบโต ลักษณะรูปทรงของต้นไม้ การทำลายของแตนฝอยปมและหาค่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส จำนวน 120 สายพันธุ์ ในแปลงทดสอบสายพันธุ์รุ่นที่สองเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีการเติบโต และลักษณะรูปทรงที่ดี สำหรับขยายพันธุ์เพื่อการปลูกสร้างสวนป่าต่อไป 


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง