รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ผลเบื้องต้นของการทดสอบสายพันธุ์ไม้กระถินณรงค์
ผู้แต่ง วิฑูรย์ เหลืองวิริยะแสง, คงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์, เกียรติก้อง พิตรปรีชา, อภิสิทธิ์ สิมศิริ และ บพิตร เกียรติวุฒินนท์
ปีที่เผยแพร่ 2538
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม วิฑูรย์ เหลืองวิริยะแสง, คงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์, เกียรติก้อง พิตรปรีชา, อภิสิทธิ์ สิมศิริ และ บพิตร เกียรติวุฒินนท์. 2538. ผลเบื้องต้นของการทดสอบสายพันธุ์ไม้กระถินณรงค์. วารสารวนศาสตร์ 14(2), 81-93.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง กระถินณรงค์
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงพันธุ์/การคัดเลือกสายพันธุ์ สายต้น ถิ่นกำเนิด/การปรับปรุงคุณภาพกล้าไม้
สรุปย่อบทความ

การทดสอบสายพันธุืกระถิรณรงค์ที่อายุ 3 ปี ที่ปลูกทดลองใน 3 ท้องที่คือ สถานีทดลองปลูกพรรณไม้ทรายทอง จ.ประจวบคีรีขันธ์, สวนอนุรักษ์พันธุ์ไม้สะแกราช จ.นครราชสีมา และสถานีทดลองปลูกพรรณไม้ลำเภา-ลำทราย จ.กาญจนบุรี โดยมีสายพันธุ์ที่นำมาทดลองทั้งหมด 100 สายพันธุ์ ซึ่งเป็นสายพันธุ์กระถินณรงค์ในประเทศ 40 สายพันธุ์ และสายพันธุ์ที่มาจากประเทศออสเตรเลีย และปาปัวนิวกินี จากแหล่งตามธรรมชาติ 60 สายพันธุ์


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง