รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ผลของการใช้ NAA ช่วยในการออกรากของกิ่งตัดชำยูคาลิปตัส (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.)
ผู้แต่ง นางสาวเบญจววรณ ยงวิกลุ
ปีที่เผยแพร่ 2524
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม เบญจววรณ ยงวิกลุ. 2524. ผลของการใช้ NAA ช่วยในการออกรากของกิ่งตัดชำยูคาลิปตัส (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.). ปัญหาพิเศษปริญญาตรี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การขยายพันธุ์/การสืบต่อพันธุ์
สรุปย่อบทความ

ทำการตัดชำกิ่งอ่อนและกิ่งกึ่งอ่อนกึ่งแก่ยูคาลิปตัส จากแปลงปลูกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทำการทดลองหาความเข้มข้นที่เหมาะสมของ NAA เพื่อช่วยในการออกรากของกิ่งตัดชำโดยตัดชำในกระบะพ่นหมอก ใช้วัสดุปลูก ทราย และถ่านแกลบในอัตรา 1:1 


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง