รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ผลของการตัดก้านชูเกสรเพศเมียที่ระยะต่างๆ ก่อนดอกบานต่อการผสมเกสรของยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส
ผู้แต่ง นางสาวพานทอง ม้าแก้ว
ปีที่เผยแพร่ 2549
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม พานทอง ม้าแก้ว. 2549. ผลของการตัดก้านชูเกสรเพศเมียที่ระยะต่างๆ ก่อนดอกบานต่อการผสมเกสรของยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การขยายพันธุ์/การสืบต่อพันธุ์
สรุปย่อบทความ

การศึกษาการตัดก้ารชูเกสรเพศเมียและระยะการพัฒนาดอกต่อการผสมเกสรของยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ได้ดำเนินการศึกษาลักษณะโครงสร้างดอก การพัฒนาของเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย ตรวจสอบ lipid ภายในก้านชูเกสรเพศเมียด้วย 0.3% Sodan Black B ดำเนินการผสมเกสรใน 3 สายต้น ใน 5 ระยะการพัฒนาดอก


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง