รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ผลของการตัดแต่งหน่อต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของหน่อ ในสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ที่ตัดให้แตกหน่อแบบแถวเว้นแถว
ผู้แต่ง นายสันติรักษ์ สาลี
ปีที่เผยแพร่ 2539
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม สันติรักษ์ สาลี. 2539. ผลของการตัดแต่งหน่อต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของหน่อ ในสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ที่ตัดให้แตกหน่อแบบแถวเว้นแถว. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การขยายพันธุ์/การสืบต่อพันธุ์
สรุปย่อบทความ

การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของหน่อไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิสที่ตัดให้แตกหน่อแบบแถวเว้นแถว ได้ดำเนินการที่ สวนป่าสมเด็จ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ทำการตัดสางขยายระยะ ไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส อายุ 10 ปี แบบแถวเว้นแถว


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง