รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ผลของปูนขาวและปุ๋ยฟอสเฟตที่มีต่อการเจริญเติบโตของกล้าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ที่ปลูกในดินชุดน้ำพอง
ผู้แต่ง นางสุซีลา ธีราภรณ์
ปีที่เผยแพร่ 2531
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม สุซีลา ธีราภรณ์. 2531. ผลของปูนขาวและปุ๋ยฟอสเฟตที่มีต่อการเจริญเติบโตของกล้าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ที่ปลูกในดินชุดน้ำพอง. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การขยายพันธุ์/การสืบต่อพันธุ์
สรุปย่อบทความ

จุดประสงค์ของหลักของการศึกษาครั้งนี้ คือ เพื่อเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของกล้าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิสที่ปลูกในดินชุดตาคลี สัตหีบและน้ำพอง เพื่อศึกษาอิทธิพลของการใส่ปูนขาวร่วมกัยปุ๋ยทริบเปิลซูเปอร์ฟอสเฟตที่มีต่อสมบัติทางเคมีของดิน การเจริญเติบโต และปริมาณธาตุอาหารในใบกล้าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส เมื่อปลูกในดินชุดน้ำพอง


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง