รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง อิทธิพลของปุ๋ย วัสดุเพาะชำ และโคลน ต่อการเจริญเติบโตของกล้าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ผู้แต่ง นางสาวชุติมา พงศ์พัชราพันธุ์
ปีที่เผยแพร่ 2541
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม ชุติมา พงศ์พัชราพันธุ์. 2541. อิทธิพลของปุ๋ย วัสดุเพาะชำ และโคลน ต่อการเจริญเติบโตของกล้าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การขยายพันธุ์/การสืบต่อพันธุ์
สรุปย่อบทความ

การศึกษาอิทธิพลของปุ๋ย วัสดุเพาะชำ และโคลน ต่อการเจริญเติบโตของกล้าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ได้ทำการทดลองที่บริษัทสยามฟอเรสทรีจำกัด อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้แผนการทดลองแบบ 4x4x4 factorial experiment in RCBD มี 2 ซ้ำ โดยให้ปุ๋ย NPK สูตร 15-15-15 จำนวน 4 ระดับ


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง