รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง อิทธิพลของภาชนะเพาะชำ วัสดุเพาะชำ และปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของกล้าไม้ยูคาลิปตัส (Eucalyptus camaldulensis Dehnh) ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ผู้แต่ง นายบุญกิจ ด่านอนุพันธ์
ปีที่เผยแพร่ 2536
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม บุญกิจ ด่านอนุพันธ์. 2536. อิทธิพลของภาชนะเพาะชำ วัสดุเพาะชำ และปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของกล้าไม้ยูคาลิปตัส (Eucalyptus camaldulensis Dehnh) ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การขยายพันธุ์/การสืบต่อพันธุ์
สรุปย่อบทความ

การศึกษาอิทธิพลของภาชนะเพาะชำ วัสดุเพาะชำ และปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของกล้าไม้ยูคาลิปตัส ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ได้ทำการทดลองในเรือนเพาะชำของคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใช้แผนการทดลองแบบ 4x4x4 Factorial experiment in RBD จำนวน 2 ซ้ำ โดยใช้ภาชนะเพาะชำ 4 ชนิด


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง